ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល

របាយការណ៍​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល ​ស្ដី​អំពី «​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ភាសា​ខ្មែរ​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​វិបផតថល​ស្ដីអំពីស្ត្រី»

ជា​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំរុញ​ការ​យល់​ដឹង​ ទៅ​លើ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍​ ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា និង​ការ​ប្រើប្រាស់​វិបផតថល​ស្ដីអំពីស្ត្រី​ ​ដល់​ មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​បុគ្គលិក​អង្គ​ការ​ ស្ថាប័ន​នានា​ កម្មវិធី​ស្ត្រី​ នៃ​​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើកទូលាយ បាន​ និង​កំពុង​ផ្ដល់​​ជូន​នូវ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ស្ដី​អំពី​ «កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ភាសា​ខ្មែរ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​វិបផតថល​ស្ដីអំពីស្ត្រី» ដល់​ស្ថាប័ន និង​ក្រុម​គោលដៅ ​នៃ​គម្រោង​កម្មវិធី​ស្ត្រី។ ក្រុម​គោលដៅ​នៃ គម្រោង​កម្មវិធី​ស្ត្រី​ រួម​មាន៖

របាយ​ការណ៍​កម្មវិធី​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីពី​ “ ការ​ណែនាំ​អំពី​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​កម្រិត​បឋម"

ជា​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំរុញ​ការ​យល់​ដឹង​ ទៅ​លើ​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ​ និង​បណ្ណាល័យ​ដល់​ មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​បុគ្គលិក​អង្គ​ការ​ ស្ថាប័ន​នានា​ កម្មវិធី​ស្ត្រី​ នៃ​​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើកទូលាយ បាន​ នឹង​កំពុង​ផ្ដល់​​ជូន​នូវ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ស្ដី​អំពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ​ និង​បណ្ណាល័យ ដល់​ស្ថាប័ន និង​ក្រុម​គោលដៅ ​នៃ​គម្រោង​កម្មវិធី​ស្ត្រី។
ក្រុម​គោលដៅ​នៃ គម្រោង​កម្មវិធី​ស្ត្រី​ រួម​មាន៖
ស្ត្រី​ដែល​ជា​សមាជិក​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​ និង​មន្ត្រី​រាជ​ការ
ស្ត្រី​ដែល​មក​ពី​ស្ថាប័ន​​បណ្ដាញ​ និង​អង្គការ​ស្ត្រី

Ministry of Women’s Affairs Supports a Setup of Gender Issues’ Observatory Centre in Cambodia

Phnom Penh: Minister of Women's Affairs of the Royal Government of Cambodia

Pages

Subscribe to ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល