ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល

របាយការណ៍​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី «ការ​ស្វែងរក​ការ​គាំទ្រ​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ» កម្រិត​មធ្យម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១០

ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវការ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មាន ក៏​ដូចជា​ការ​ចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កសាង​សមត្ថភាព ដល់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល ​បុគ្គលិក​អង្គការ និង​ស្ថាប័ន​នានា គម្រោង​កម្មវិធី​ស្ត្រី​នៃ​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើកទូលាយ​ បាន​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ ស្ដី​អំពី​«ការ​ស្វែងរក​ការ​គាំទ្រ​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ » កម្រិត​មធ្យម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១០​ មាន​សិក្ខាកាម​ចូល​រួម​​ចំនួន​១៨រូប​ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្ត្រី​​១៤រូប។

គោលបំណង​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល៖

របាយការណ៍​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី «ការ​ស្វែងរក​ការ​គាំទ្រ​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ» កម្រិត​មូលដ្ឋាន ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​សីហា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១០

ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវការ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មាន ក៏​ដូចជា​ការ​ចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កសាង​សមត្ថភាព ដល់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល ​បុគ្គលិក​អង្គការ និង​ស្ថាប័ន​នានា គម្រោង​កម្មវិធី​ស្ត្រី​នៃ​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើកទូលាយ​ បាន​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ ស្ដី​អំពី​«ការ​ស្វែងរក​ការ​គាំទ្រ​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ » កម្រិត​មូលដ្ឋាន ដែល​មាន​បី​វគ្គ។

របាយការណ៍​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដី​អំពី​«ការ​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ និង​បណ្ណាល័យ»

ជា​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំរុញ​ការ​យល់​ដឹង​ ទៅ​លើ​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ​ និង​បណ្ណាល័យ​ដល់​ មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​បុគ្គលិក​អង្គ​ការ​ ស្ថាប័ន​នានា​ កម្មវិធី​ស្ត្រី​ នៃ​​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើកទូលាយ បាន​ នឹង​កំពុង​ផ្ដល់​​ជូន​នូវ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ស្ដី​អំពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ​ និង​បណ្ណាល័យ ដល់​ស្ថាប័ន និង​ក្រុម​គោលដៅ ​នៃ​គម្រោង​កម្មវិធី​ស្ត្រី។ ក្រុម​គោលដៅ​នៃ គម្រោង​កម្មវិធី​ស្ត្រី​ រួម​មាន៖ ស្ត្រី​ដែល​ជា​សមាជិក​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​ និង​មន្ត្រី​រាជ​ការ ស្ត្រី​ដែល​មក​ពី​ស្ថាប័ន​​បណ្ដាញ​ និង​អង្គការ​ស្ត្រី តំណាង​ស្ត្រី​ និង​បុរស​ ដែល​មក​ពី​ស្ថាប័ន​រាជ​រដ្ឋា

របាយការណ៍​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី «ការ​ប្រមូល និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន»

ជា​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំរុញ​ការ​យល់​ដឹង​ ទៅ​លើ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍​ ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ ដល់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​បុគ្គលិក​អង្គ​ការ​ ស្ថាប័ន​នានា​ កម្មវិធី​ស្ត្រី​ នៃ​​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើកទូលាយ បាន​ ផ្ដល់​​ជូន​នូវ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ស្ដី​អំពី​ «ការ​ប្រមូល និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន» ដល់​មន្ត្រី​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី​ និង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ស្ត្រី​ចំនួន​១វគ្គ ។ គោល​បំណង​នៃ​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​នេះ​គឺ កសាង​សមត្ថភាព​ដល់​មន្ត្រី​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី ឲ្យ​មាន​ជំនាញ​និង​វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រមូល និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន និង​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូល​បាន​

របាយការណ៍​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ស្ដីអំពី«ការ​ថែទាំ​កុំព្យូទ័រ​ និង​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​បណ្ដាញ»

ជា​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​កសាង​សមត្ថភាព និង​ជំរុញ​ការ​យល់​ដឹង​ ទៅ​លើ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍​ ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ ដល់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​បុគ្គលិក​អង្គ​ការ​ ស្ថាប័ន​នានា​ កម្មវិធី​ស្ត្រី​ នៃ​​អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើកទូលាយ បាន​ ផ្ដល់​​ជូន​នូវ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ស្ដី​អំពី​ «ការ​ថែទាំ​កុំព្យូទ័រ​ និង​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​បណ្ដាញ» ដល់​មន្ត្រី​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី​ និង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ស្ត្រី​ចំនួន​១វគ្គ ។គោល​បំណង​នៃ​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​នេះ​គឺ កសាង​សមត្ថភាព​ដល់​មន្ត្រី​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី​ទៅ​លើ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ គមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា ។ បង្កើនជំនាញ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ និង​ដំឡើ

Pages

Subscribe to ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល