នារីរតនៈ៤

សិទ្ធិ​​ក្រុម​ស្ត្រី​​និង​ក្មេង​ស្រី​ដែល​ងាយ​រង​គ្រោះ​ (ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​អំពី​យេនឌ័រ​នៅ​កម្ពុជា​)

     នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​សង្ខេប​​សម្រាប់​គោល​នយោបាយ​៩ សេចក្ដី​ប្រកាស​ជា​សកល​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​អនុសញ្ញា​ស្ដី​ពី​ការ​លុប​បំបាត់​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើស​អើង​ស្ត្រី​​ប្រឆាំង​នឹង​នារី​ភេទ​(CEDAW) បាន​ផ្ដល់​នូវ​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​ការ​ការពារ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី​រាប់​ទាំង​ស្ត្រី​​ដែល​មក​ពី​ក្រុម​ងាយ​រង​គ្រោះ​ឬ​ស្ត្រី​ដែល​មាន​តម្រូវ​ការ​ជាក់​លាក់​។​ ប្រទេស​កម្ពុជា ​បាន​ផ្ដល់​សច្ចាប័ន​លើ​អនុសញ្ញា​ស្ដី​ពី​ការ​លុប​បំបាត់​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​នារី​ភេទ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩២ និង​ពិធី​សារ​តាម​ជម្រើស​នៃ​​អនុសញ្ញា​នេះ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០​។ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​តំ​ណ​ខាង​ក្រ

សម្ពោធការវាយតម្លៃយេនឌ័រនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤

ការវាយតម្លៃយេនឌ័រនៅកម្ពុជា (CGA) ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រោមចំណងជើងថា “ឆ្ពោះទៅរកសមភាពយេនឌ័រ និងការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី” ត្រូវបានក្រសួងកិច្ចការនារីសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ទន្ទឹមនឹងការប្រកាសផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រាំឆ្នាំលើកទីបួនដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ និងការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី ពោលគឺ នារីរតនៈទី៤។

Subscribe to នារីរតនៈ៤