អាយ​ស៊ី​ស៊ី

អាយ​ស៊ី​ស៊ី​ទទួល​សំណើ​បញ្ចូល​ភ្នំ​ត្បែង​ក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​និង​ធម្មជាតិ​ថ្នាក់ជាតិ

​សៀមរាប: គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួល​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ការ អភិរក្ស និង​ការលើកតម្លៃ​ប្រាសាទ ព្រះវិហារ ហៅ​កាត់​ថា​អាយ​ស៊ី​ស៊ី ព្រះវិហារ (ICC ព្រះវិហារ​បានទទួល សំណើ​របស់​ក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បី​ដាក់ បញ្ចូល​ភ្នំ​ត្បែង នៅក្នុង​បញ្ជី​បេតិកភណ្ឌ វប្បធម៌ និង​ធម្មជាតិ​ថ្នាក់ជាតិ ។​

Subscribe to អាយ​ស៊ី​ស៊ី