សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​

រដ្ឋ​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន : ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​មិន​មែន​សម្រាប់​​តែ​អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​ទេ

ភ្នំពេញ​: រដ្ឋ​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន​បាន​លើក​ឡើង​ថា ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ មិន​មែន​សម្រាប់​តែ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ទេ គឺ​សម្រាប់​ប្រជាជន​ទូទៅ​ ក្នុង​នោះ​រួម​ទាំង​ជន​បរទេស​ដែល​រស់​នៅ​ប្រកប​របរ​រក​ស៊ី​​ដោយ​សុចរិត​នៅ​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​ ។

 

Subscribe to សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​