ព័ត៌មាន

ACU​ រៀបចំ​ព្រាង​ច្បាប់​សម្រាប់​ការពារ​សាក្សី​ និង​ប្រភព​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​

ភ្នំពេញ​៖​ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​(ACU)​ បាន​ប្រកាស​ថា​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​សរសេរ​សេចក្ដី​ព្រាងច្បាប់​សម្រាប់​ការពារ​ដល់​សាក្សី​ និង​ប្រភព​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​នានា​  ដែល​ផ្ដល់​ឱ្យ​ដល់​អង្គភាព​របស់​ខ្លួន​  ដើម្បី​ការពារ​ដល់​អ្នក​ដែល​បាន​ចូលរួម​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​ឱ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​​ថែមទៀត​។​

Subscribe to ព័ត៌មាន