ឯកសារ​បច្ចេកទេស​ស្ដី​ពី​ការ​ចូលរួម​​សម្រប​សម្រួល​ប្រជាពលរដ្ឋ​សម្រាប់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ

ឯកសារ​បច្ចេកទេស​ស្ដី​ពី​ការ​ចូល​រួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​រៀប​ចំ​ឡើង​ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ដើម្បី​ពង្រឹង​ទំនាក់​ទំនង​ និង​ទំនុក​ចិត្ត​ជា​មួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការ​ចូល​រួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជួយ​ឱ្យ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធ្វើ​សេចក្ដី​សម្រេច​មាន​លក្ខណៈ​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ព័ត៌មាន​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពេញលេញ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ។

ឯកសារ​បច្ចេកទេស​នេះ​ចែក​ចេញ​ជា​បី​ផ្នែក​រួម​មាន​៖

ផ្នែក​ទី​១​ ៖ មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​ចូល​រួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​

ផ្នែក​ទី​២ ៖ មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​

ផ្នែក​ទី​៣​ ៖ វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​ចូល​រួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ

សូមចូលអាន​ឯកសារ​លម្អិត​តាម​ដំណរ​ខាង​ក្រោម អរគុណ!

ឯកសារ​បច្ចេកទេស​ស្ដី​ពី​ការ​ចូលរួម​​សម្រប​សម្រួល​ប្រជាពលរដ្ឋ​សម្រាប់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ

In Englis: Civic Engagement 

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ: 
2 014
Ministry: 
NCDD

Type: