របាយការណ៍ស្រមោល​របស់គណៈកម្មាធិការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទ

គណៈកម្មាធិការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងលើស្ត្រីភេទរៀង​រាល់​៤​ឆ្នាំម្ដង​តែង​តែ​ធ្វើ​របាយការណ៍ការ​ស្រ​មោល​ដាក់ជូន​ទៅ អនុសញ្ញាស្ដីពីលុប​បំបាត់រាល់​ទម្រង់​នៃការ​រើសអើង​លើ​ស្ត្រីភេទ(CEDAW) លោក​អ្នក​អាច​ចុច​លើ​តំណភ្ជាប់​ខាងក្រោម ៖ 

ប្រភព​ព័ត៌មាន: 
NGOCEDAW
បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 
ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥