នារីរតន ៤ ២០១៤-២០១៨ ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បី សមភាព​យេនឌ័រ និង​ការ​បង្កើនភាព​អង់អាចដល់​ស្ត្រី

សូម​ចុច​ខាង​លើ​រូប​ភាព​ដើម្បីទាញយកឯកសារ ឬ ចុច​ទី​នេះ សម្រាប់​ភាសាខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស 

ប្រភព​ព័ត៌មាន: 
ក្រសួង​កិច្ចការនារី
បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 
ខែ ធ្នូ ២០១៤