ការ​បោះឆ្នោត

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការដាក់ ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ ជាតិ អន្តរជាតិ និងតំណាងគណ បក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការដាក់ ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ ជាតិ អន្តរជាតិ និងតំណាងគណ បក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤ ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ចុច​ទីនេះ

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤ ។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ចុច​ត្រង់នេះ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការលក់ ឬ ជួលម៉ោងឱ្យគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីចាក់ផ្សាយអំពីកម្មវិធីគោល នយោបាយក្នុងពេលឃោសនា បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការលក់ ឬ ជួលម៉ោងឱ្យគណបក្សនយោបាយ ដើម្បីចាក់ផ្សាយអំពីកម្មវិធីគោល នយោបាយក្នុងពេលឃោសនា បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ចុច​ទីនេះ

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការពង្រឹងការ ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម ប្រឹក្សា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការពង្រឹងការ ឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម ប្រឹក្សា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ចុច​ត្រងនេះ

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការឃោសនា​ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការឃោសនា​ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤ សូមចុច​ទី​នេះ​ដើម្បី​ទាញ​យក​

Pages

Subscribe to ការ​បោះឆ្នោត