ម្ចាស់​ជំនួយ

កម្មវិធី​នេះ​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ឧបត្ថម្ភ​គាំទ្រ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​​​មូលនិធិ​ Open​ Society Institute​ -​ OSI និង​ Spanish​​​ Agency of International Development Cooperation - AECID​  - SPIDER - UNWOMEN - USAID ។