បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី

របៀប​បង្កើត​កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ​សម្រាប់​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ

ដំបូង​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហ​ទំព័រ http://km.wordpress.com/
សូម​ស្វែងរក​ប៊ូតុង​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា       រួច​ជ្រើស​វា

បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹង​បាន​ទៅ​ដល់​ទំព័រ​សម្រាប់​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ សូម​បំពេញ​រាល់​ព័ត៌មាន​ដែល​ទាមទារ​ទាំងអស់

Pages

Subscribe to បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី